1. DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande definities, steeds met een beginhoofdletter geschreven, zowel in enkel en meervoud gebruikt, de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden;
Offerte: De Offerte die Opdrachtnemer heeft opgesteld, waarin wordt aangegeven waar de uit te voeren Opdracht uit bestaat, alsmede welke vergoeding Klant hiervoor verschuldigd is;
Opdracht: De door de Partijen overeengekomen dienstverlening;
Klant: De Partij die met Opdrachtnemer de Overeenkomst aangaat;
Opdrachtnemer: De ondernemer, die diensten verleent aan Klant op basis van een overeenkomst met Klant;
Overeenkomst: De Overeenkomst tot Opdracht, zoals tussen Partijen is overeengekomen;
Partij: Opdrachtnemer dan wel Klant;
Partijen: Opdrachtnemer en Klant gezamenlijk.

 

2. TOEPASSELIJKHEID
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Klant waarop Opdrachtnemer deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
Een Offerte verplicht Klant tot niets. Een Offerte van Opdrachtnemer is 14 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Klant ondertekende Offerte door Opdrachtnemer retour is ontvangen. Het staat Opdrachtnemer vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
Een samengestelde Offerte verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte daarvan tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Ingeval deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdigheden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

4. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties en/of consequenties voor het tijdstip van voltooiing zal hebben, zal Opdrachtnemer de Klant hierover tevoren inlichten.

In afwijking van lid 2 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Klant meerkosten in rekening brengen dan vermeld in de Overeenkomst, indien Klant hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, tenzij deze werkzaamheden vallen binnen de zorgplicht van Opdrachtnemer.

5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de Overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Klant kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende (meer)kosten zijn voor rekening van Klant.

De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze daarvoor noodzakelijk zijn, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uit gegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig of niet behoorlijk aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra vergoeding volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn nimmer fatale termijnen, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6. UITVOERINGSTERMIJN
Is Klant een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen te verstrekken, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de vooruitbetaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen zijn verstrekt. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Klant Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

7. VERGOEDING
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en Offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verschotten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Indien geen vaste vergoeding wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede tijd en het uurtarief van Opdrachtnemer.

Indien na totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Overeenkomst geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de vergoeding of het uurtarief aan te passen.

Klant is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de vergoeding of het uurtarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de Overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is Klant gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Klant is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van de vergoeding of het uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

8. BETALING
Opdrachtnemer zal voor het door Klant verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan Klant. Klant stemt in met elektronische facturatie. Betaling van de door de Opdrachtnemer verzonden factuur dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur, of klachten in de zin van artikel 10, schorten de betalingsverplichting van Klant niet op.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of schuldsanering van de Klant is al hetgeen Klant aan Opdrachtnemer verschuldigd is, eveneens direct opeisbaar. Opdrachtnemer is steeds bevoegd een voorschot of volledige vooruitbetaling te vragen van haar werkzaamheden en/of kosten. Opdrachtnemer heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Klanten, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Klanten zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de verschuldigde bedragen.

9. RENTE EN INCASSOKOSTEN
Indien Klant na het verstrijken van de eerste betalingstermijn, zoals vermeld in artikel 8 lid 2, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, is Klant de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de eerste dag na het aflopen van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Tevens is Klant in een dergelijk geval gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

10. KLACHTEN
Klachten over de verrichte werkzaamheden of over een factuur dienen door de Klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of binnen 30 dagen na verzenddatum van de factuur, schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

In geval van een terechte klacht, heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of het opnieuw verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of, indien dit laatste niet meer mogelijk of zinvol is, het geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van een door Klant betaald vergoeding.
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

11 OPZEGGING EN ANNULERING
Overeenkomsten met een vooraf overeengekomen duur kunnen niet tussentijds worden opgezegd.
Indien Klant de Opdracht na aanvaarding daarvan in zijn geheel of slechts een gedeelte daarvan annuleert, is Opdrachtnemer gerechtigd het gehele geoffreerde bedrag bij Klant in rekening te brengen.

12. PRIVACY
Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens van Klant in het kader van de Overeenkomst. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het Privacy Statement van Opdrachtnemer en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Indien Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt, zal dit artikel gelden als bewerkersovereenkomst tussen Opdrachtnemer en Klant, waarbij Klant wordt aangemerkt als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) en Opdrachtnemer als bewerker.

Opdrachtnemer handelt volgens het bepaalde in de Wbp en beveiligt de persoonsgegevens die haar worden verstrekt adequaat. Opdrachtnemer zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Onder andere zullen deze maatregelen bestaan uit:

  • Fysieke beveiliging en beveiliging van apparatuur;
  • Het uitwerken van een beleidsdocument voor informatiebeveiliging;
  • Het toewijzen van verantwoordelijken voor beveiliging;
  • Het hanteren van toegangsbeveiliging (procedures om bevoegde werknemers toegang te geven tot de informatiesystemen- en diensten);
  • Werknemers in hun arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplichten tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie, waaronder in ieder geval begrepen de persoonsgegevens.
  • De persoonsgegevens zullen gescheiden worden gehouden van andere informatie.
  • Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens die zij verkrijgt van Klant uitsluitend ten behoeve van de levering van overeengekomen Diensten of Producten. Opdrachtnemer maakt zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Klant geen gebruik van de persoonsgegevens voor eigen doeleinden of doeleinden van derden.
  • Voor zover Opdrachtnemer derden inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, zullen die derden gehouden zijn aan gelijkluidende verplichtingen als Opdrachtnemer.

13. ONTBINDING
Opdrachtnemer is bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Ieder der Partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling verleend wordt, het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd, de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie, reorganisatie of samenvoeging van ondernemingen. De Partij die de overeenkomst aldus beëindigt is nimmer tot schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden.

Indien Opdrachtnemer ten aanzien van beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in de voorgaande leden reeds diensten heeft verricht, vormen deze diensten en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen geen onderwerp van ongedaanmaking, tenzij Opdrachtnemer ten aanzien van die diensten in verzuim is. Bedragen die Klant aan Opdrachtnemer verschuldigd is ingevolge ontvangen diensten blijven, ongeacht of Klant daarvoor reeds is gefactureerd, onverminderd verschuldigd en worden op moment van de ontbinding direct opeisbaar.

14. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
Opdrachtnemer aanvaardt wettelijke en contractuele verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk jegens Klant (a) in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, en dan uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (b) in het geval van een aan Opdrachtnemer toerekenbare onrechtmatige daad waarbij schade of lichamelijk letsel aan personen is toegebracht.

Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade wegens door Opdrachtnemer gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Opdracht vormt.

Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om de door Klant te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen. De aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden is beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door Klant aan Opdrachtnemer is betaald.
De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, zoals bedoeld in de voorgaande leden, geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar bedrijfsleiding.

Klant vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die samenhangen met de uitvoering van de Overeenkomst.
De in deze bepaling neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.

Indien Klant aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, vrijwaart Klant Opdrachtnemer voor schade veroorzaakt door virussen en defecten.

Klant vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en die aan Klant toerekenbaar is.

15. OVERMACHT
In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van Opdrachtnemer of personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de Opdracht redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Opdracht worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

16. GEHEIMHOUDING
Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van deze bepaling opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
In afwijking op het eerste lid van dit artikel, is Opdrachtnemer, indien deze voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Klant verschafte gegevens en informatie, alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de Opdracht kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar haar oordeel van belang kunnen zijn in haar verdediging.
Iedere verplichting tot vertrouwelijkheid vervalt op het moment dat de informatie beschikbaar is bij openbare bronnen. Voorts is een Partij gerechtigd vertrouwelijke informatie beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties indien dit krachtens wettelijke regeling of bevoegd bevel verplicht wordt. De Partij zal in dat geval de andere Partij daarover zo snel mogelijk informeren. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende Partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

17. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN
Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals adviezen, (model)overeenkomsten en andere geestesproducten, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

De auteursrechten alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht door of namens Opdrachtnemer ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot analyses, documentatie, adviezen, rapporten, Offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten bij Opdrachtnemer en/of haar licentiegevers. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die nader worden toegekend.

Opdrachtnemer behoudt het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor ander doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

18 VERVALTERMIJN
Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingen en andere bevoegdheden van Klant uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval een jaar na het moment waarop Klant bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

19. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN FORUMKEUZE
Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Klant is Nederlands recht van toepassing. Er is sprake van een geschil, indien ten minste een van beide Partijen van mening is dat zulks het geval is. Alle geschillen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter.

20. OVERIGE BEPALINGEN
Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, mag ook gebruik worden gemaakt van elektronische communicatie zoals e-mail en fax, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Klant.

Klant dient relevante wijzigingen in zijn gegevens zoals bijvoorbeeld wijzigingen in adres en facturatiegegevens, zo spoedig mogelijk door te geven aan Opdrachtnemer, doch in ieder geval op eerste verzoek van Opdrachtnemer.

Een Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer de andere Partij. Opdrachtnemer mag haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst echter overdragen aan een moeder-, zuster- of dochtermaatschappij zonder nadere toestemming van Klant.